Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulási nyilatkozat

1. Adatvédelmi és adatkezelési alapelvek

Társaságunk, a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047830; székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. ép. 2. em.) számára kiemelkedően fontos cél ügyfeleink, a honlap látogatói, valamint a hírlevelünkre és más marketing célú megkeresésünkre a honlapon, illetve más elektronikus módon hozzájárulásukat adó személyek személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása.

Ügyfeleink, valamint a honlap látogatóinak az önkéntes adatszolgáltatása folytán tudomásunkra jutott személyes adatok kezelése során eleget teszünk a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CVII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”);
 • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; valamint
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

vonatkozó rendelkezéseinek.

A jelen tájékoztatóban az alábbi fogalmak alatt ezen fogalmaknak az alábbiakban foglalt, Infotörvény szerinti meghatározásait kell érteni:

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az Ön kérelmére legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból és jogalapon kapják vagy kapták meg az adatokat (amennyiben adattovábbítás történt).

Ezen fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be hozzánk. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenes kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Önnek, mint az adatkezelés érintettjének emellett megvan a joga, hogy – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – személyes adatainak törlését kérje, továbbá joga van az arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy zárolását és tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. Kérjük, hogy erre vonatkozó igényét vagy a személyes adatok kezelésével, illetve a jelen tájékoztatóval kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen (titkarsag@geopro.hu, levélben (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. ép. 2. em.) vagy telefonon (+36 (1) 489 8800) jelezze nekünk. Kérelmének közlését követően a tiltakozás esetén 15 (tizenöt) napon belül, egyéb esetben 30 (harminc) napon belül választ adunk megkeresésére, illetve eleget teszünk az Önre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásra, tiltására, zárolására vagy helyesbítésére vonatkozó kérelmének. Tájékozatjuk, hogy abban az esetben, ha adatkezelésünk elleni tiltakozásával kapcsolatban hozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy jogosult bírósághoz fordulni, egyéb fenti tárgyú döntésünk esetében pedig jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Lehetséges, hogy feldolgozásra, illetve elemzésre kiadjuk személyes adatait más cégeknek, szerződéses partnereinknek. A fenti vállalkozások a szerződéses partnereinkkel kötött adatkezelési megállapodás, illetve a fent jelzett adatkezelési határidők lejártát követően a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák az Ön személyes adatait.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági határozat írja elő.

Tájékoztatjuk, hogy törvényes kötelességünk az általunk kezelt személyes adat törlése a következő esetekben: amennyiben az adat kezelése jogellenes; az adat törlését Ön, mint az adatkezelés érintettje kéri a fentiek szerint; az adott személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatkezelésre rendelkezésre álló határidő lejárt.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy társaságunk fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen a jelen adatvédelmi nyilatkozatban. A változásokról természetesen értesítjük Önt a www.geopro.hu honlapon.

2. Tájékoztatás az általunk folytatott adatkezelésekről

Társaságunk három különböző adatkezelést folytat az alábbiak szerint:

 • a NAIH-71576/2014. bejelentési szám alatt nyilvántartott, az Ügyfeleinkkel kötött szerződések megkötése, végrehajtása, valamint ügyfél-tájékoztatás céljából folytatott adatkezelés kapcsán az alábbi adatok tekintetében: Név, anyja leánykori neve, állampolgárság, születési hely, születési név, születési idő, adóazonosító jel, állandó lakcím, magyarországi tartózkodási hely, levelezési cím, személyi igazolvány szám, lakcímkártya szám, vezetői engedély szám, útlevélszám, személyi igazolvány érvényességi ideje, vezetői engedély érvényességi ideje, útlevél érvényességi ideje, e-mail cím, telefonszám, kiemelt közszereplői státusz.
  Továbbá ugyanezen személyes adatok az ügyfél meghatalmazottjára vonatkozóan, amennyiben meghatalmazás útján szerződik, illetve a tényleges tulajdonosra és a rendelkezésre jogosultra vonatkozóan. Amennyiben az ügyfél gazdasági szervezet, úgy ugyanezen adatok a szervezeti képviselőre és kézbesítési megbízottra vonatkozóan, valamint a szervezeti képviselő beosztása.
  Az ügyfeleinkkel kötött szerződések végrehajtása szempontjából szükséges adatkezelést bizonyos személyes adatok tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény, más személyes adatok tekintetében pedig az ügyfelek hozzájárulása alapján folytatjuk. Ezen adatkezelés időtartama az ügyfelekkel kötött szerződés hatályát követő nyolc évre terjed ki.
 • - a NAIH-71577/2014. bejelentési szám alatt nyilvántartott, az Ügyfeleink panaszkezelése céljából az alábbi adatok tekintetében: név, lakcím, levelezési cím, egyéb elérhetőség (az adatkezelés érintettjének döntése, hogy milyen elérhetőség), az érintett hangja, az érintett bármely más személyes adata, amelyet a panasz megtétele folytán közöl.
  A panaszkezelés céljából folytatott adatkezelést az ügyfelek panaszkezelése, melyre a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény írja elő. Ezen adatkezelés időtartama az adatszolgáltatástól, illetve bizonyos esetben a panasz megtételét követő három év, hangrögzítés esetén egy év.
 • - a NAIH-71578/2013. bejelentési szám alatt nyilvántartott, marketingcélú megkeresés vagy tájékoztatás lehetővé tétele céljából az alábbi adatok tekintetében: Név, anyja neve, nem, életkor (illetve születési idő) telefonszám, e-mail cím, lakcím, levelezési cím.
  A marketingcélú adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulása alapján történik. Ezen adatkezelés időtartama az adatszolgáltatástól számított öt év.

Mindhárom fenti adatkezelés tárgyát képező adatok forrása az ügyfelek és más érintettek önkéntes adatszolgáltatása. Ezen adatkezeléseket az adatszolgáltatást követően közvetlenül megkezdjük.

A fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához elengedhetetlenek vagy amelyek kezelését törvény írja elő.

3. A honlap látogatóival kapcsolatos adatok

A honlapon lévő információk megtekintéséhez általában személyes adatok megadása nem szükséges. A honlapon elérhető egyes szolgáltatások (pl. hírlevél; ügyfelek számára üzemeltetett adatbázis) igénybevételére bizonyos személyes adatok megadását követően van lehetőség. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Társaság a honlapon keresztül tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A Társaság a honlap üzemeltetése során az alábbi – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat rögzíti: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe); domain-név (URL); a hozzáférés adatai; az ügyfél file lekérés (file név és URL); a HTTP válaszkód; a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt; a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége; a látogatás időpontja; a megtekintett oldalak adatai; a használt böngészőprogram neve és verziószáma.

A Társaság a látogató informatikai eszközén ún. sütit (cookie) helyezhet el és olvashat vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Tájékoztatjuk, hogy a sütik az Ön gépén történő elhelyezésének lehetőségét a böngészőjén keresztül beállíthatja.